Brämö kapell

Brämöns kapell ägs av Svenska kyrkan Sundsvall eftersom Brämön sedan 1624 varit sundsvallsbornas fiskeläge. Kapellet är byggt på 1600-talet av gävlefiskare som sedan 1587 hade privilegiet på fisket utefter Norrlandskusten. Både på grund av kyrkoplikten och ett påbud från år 1669 om uppförande av kapell även på fiskeplatserna, kom små gudshus att byggas i de flesta fiskelagen från Gästrikland till och med Ångermanland. Kapellen består av enkla ryggåsbyggnader, röd- eller vitmålade, och har ofta en liten kyrkbock fästad vid västra gaveln.

Kapellets ålder är svår att exakt ange. I tidig litteratur nämns att kapellet uppfördes år 1624. Detta enligt en i hamnkistan förvarad räkenskapsbok (inköpt 1748 av hamnfogden Anders Litén). Detta årtal bestyrks även genom en uppgift av telegrafkommissarie Stig Bergström. Dennes far hade antecknat att man vid reparation av kapellet 1911 fann årtalet 1624 inhugget i nedersta bjälklaget under fönstren vid altaret. Andra källor nämner året 1685 för uppförandet men detta kan även avse en ombyggnad eller renovering. Nybyggnad omtalas 1727 men hur omfattande denna var, vet vi inte. Årtalet 1745 på flöjeln antyder att takreparation förekommit då. När kapellet reparerades 1911 förnyades brädfodringen och de ursprungligabänkarna revs ur.

Som de flesta andra fiskarekapell har man även på Brämön övertagit inventarier från fastlandskyrkorna när dessa blivit omoderna eller ersatts av nya. Predikstolen är enligt inskriften tillverkad år 1674 den erhölls år 1759 från Stöde genom förmedling av Sundsvalls kyrka. Som man ser har predikstolen beskurits för att den skulle få plats i Brämöns lilla kapell. Den bär årtalet 1674 och är gjord av Jöns Olofsson. Predikstolen pryds med bilder av de fyra evangelisterna och är en i Medelpad vanlig 1600-talstyp.

Till kapellet hör också en kyrkogård, som invigdes år 1842. Där ligger bl. a öns förste fyrmästare begravd.

Prästkammaren uppfördes 1824. Det var ett litet hus med 1 rum och en skrubb, användbart som sovrum. Där kunde den besökande prästen vistas. Idag används kapellet till sommargudstjänst ett par gånger varje sommar. Dessutom är det populärt med både vigsel och barndop här.