Geologi

Brämöns berggrund består av migmatitiserad (granitblandad) gråvackegnejs. Block av kalksten påträffas framförallt på den östra och norra stranden av Brämön.

Dessa block liksom även finare material har sannolikt transporterats av inlandsisen i en nordost-sydvästlig riktning från ett kalkområde (ortocerkalk) på havets botten nordost om Brämön. Även mindre inslag av grönstenar som amfibolit och gabbro förekommer.

De lösa avlagringarna i övrigt domineras till följd av tidigare svallning huvudsakligen av sandig morän. Vid Kalvsundet samt på Brämöns sydvästra del finns ett flertal vikar med fina sandstränder.